خانه / admin

admin

مرحله دوم مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله محمدآباد شهر زاوین ۱۳۹۹

آگهی ۱ آگهی روزنامه۱ محمد آباد دفترچه فهرست مقادیرتونان دفترچه فهرست مقادیرپر یمکت دفترچه فهرست مقادیربستر دفترچه فهرست مقادیر بیندر دستور کار پروژه معبر دسترسی محمد آباد۱ ۲دفترچه فهرست مقادیر اساس

بیشتر بخوانید »

اسناد بر آورد زیرسازی و آسفالت معابر محله محمد آباد ۱۳۹۹

۲دفترچه فهرست مقادیر اساس دستور کار پروژه معبر دسترسی محمد آباد۱ دفترچه فهرست مقادیر بیندر دفترچه فهرست مقادیربستر دفترچه فهرست مقادیرپر یمکت دفترچه فهرست مقادیرتونان محمد آباد

بیشتر بخوانید »

مناقصه زیر سازی و آسفالت معابر محله محمدآباد شهر زاوین ۱۳۹۹

۲دفترچه فهرست مقادیر اساس برگه پیشنهاد قیمت فرم قانون منع مداخله کارمندان دولت دفترچه فهرست مقادیر بیندر محمد آباد فرم قانون منع مداخله کارمندان دولت دفترچه فهرست مقادیرتونان دفترچه فهرست مقادیرپر یمکت دفترچه فهرست مقادیربستر دستور کار پروژه معبر دسترسی محمد آباد۱ ۲دفترچه فهرست مقادیر اساس آگهی ۱ آگهی روزنامه۱ …

بیشتر بخوانید »

مناقصه مرحله دوم زیرسازی و آسفالت محور سد زاوین ۱۳۹۸

۰۱ آگهی روزنامه ۰۱ آگهی روزنامه ۲دفترچه فهرست مقادیر اساس آگهی ۱ آگهی ۱ برگه پیشنهاد قیمت برگه پیشنهاد قیمت دفترچه فهرست مقادیر بیندر۲ دفترچه فهرست مقادیربستر۲ دفترچه فهرست مقادیرپر یمکت۲ فرم قانون منع مداخله کارمندان دولت فرم قانون منع مداخله کارمندان دولت دفترچه فهرست مقادیرتونان سد زاوین دستور کار …

بیشتر بخوانید »

مناقصه زیرسازی و آسفالت محور سد زاوین سال ۱۳۹۸

آگهی ۱ آگهی روزنامه برگه پیشنهاد قیمت دستور کار پروژه محور سد زاوین زاوین فرم قانون منع مداخله کارمندان دولت زاوین اساس بستر بیندر پریمکت دفترچه فهرست مقادیر اساس دفترچه فهرست مقادیر بیندر دفترچه فهرست مقادیربستر دفترچه فهرست مقادیرپر یمکت  

بیشتر بخوانید »