شهردار

جهت ارتباط با شهردار محترم شهر زاوین

☎ تماس با شهردار:۰۵۱۳۴۷۴۴۱۱۱

🖨 فکس شهرداری :۰۵۱۳۴۷۴۴۱۱۲